תנאי שימוש

 

פורטל "סטארט ישראל" [www.startIsrael.co.il] ("הפורטל") הינו אתר בתחום היזמות, והמשמש להצגת תכנים בנושאי יזמות וחברות הזנק (סטארט-אפ) כגון פרטי חברות, כתבות, נושאי עניין, עמדות, חדשות, אירועים, וחסויות, לסוגיהם. מטרת תנאי שימוש אלה הינה להסדיר את שימושך בפורטל וצריכת התוכן המופיע בו, וכן את יחסיך עם טריפל איי אינוביישן בע"מ ("טריפל"), המנהלים את תכני האתר ו/או משתמשים אחרים בפורטל.

 

גלישתך בפורטל ו/או שימוש בכל תוכן המוצג בו מהווים את הסכמתך להיות כפוף באופן מלא להוראות תנאי שימוש אלה. תנאי השימוש בפורטל יהיו נתונים לשינוי מזמן לזמן בהתאם לשיקול דעתם של טריפל ו/או דה-מרקר, אך יחד עם זאת, טריפל לא תשנה את מדיניות הפרטיות של הפורטל מבלי למסור לך הודעה מראש, בכפוף לדין. התנאים מנוסחים בלשון זכר לשם הנוחות אך תקפים הן לזכר והן לנקבה.

 

1. שימוש בפורטל: פורטל זה מיועד להצגת תכנים מגוונים בנושאי חברות הזנק, טכנולוגיה ויזמות. חלק מהתכנים מסופקים על ידי שותפי תוכן ו/או גולשי הפורטל. כל התכנים מוגשים כמו שהם (AS-IS), ללא כל התחייבות מצד טריפל ו/או הפורטל ו/או מי מטעמם לגבי נכונותם, מהימנותם, דיוקם ו/או תקפותם. כמו כן, הנך מבין כי חלק מן התוכן המפורסם עשוי להכיל תכנים כלליים בתחומים משפטיים, פיננסיים, טכניים או אחרים, אך אין לראות בכל תוכן המוצג בפורטל כהמלצה ו/או עצה (בין אם מקצועית או לא) ואין להסתמך עליו ככזה בשום פנים.

 

טריפל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט כל פעולה (לרבות, אך מבלי להגביל, שלילת הגישה לפורטל, מחיקת תוכן, הערות, תגובות, אירועים וכו') במידה וסברה היא כי הנך ו/או מי מטעמך מפר את תנאי השימוש בפורטל ו/או הוראות הדין.

 

2. תוכן: כל תוכן המוצג בפורטל, לרבות, אך מבלי להגביל, ממשקים, מלל, תוכן גרפי (בין אם גרפיקה, מדיה, הזרמת מדיה, עיצובים ותווים), קוד מקור, יישומים, פלטפורמות, תכנים וכדומה, הינם קניינה הרוחני של טריפל ו/או מחברי התוכן. כל שימוש בקניינם הרוחני של טריפל ו/או אותם מחברי התוכן (לרבות אך מבלי להגביל, העתקה, הפצה, פרסום, שינוי, העברה וכדומה) ללא אישורו של בעל הזכות בו הינה אסורה בהחלט.

שים לב כי לא מתבצע ניטור שוטף של התכנים המופיעים באתר, ולכן אין באפשרותנו להיות אחראים בגין תכנים אלה. במידה ולדעתך ותוכן מסוים אינו הולם או פוגע בך או באדם אחר, אנא פנה אלינו מיידית באמצעות קישור זה: http://www.startisrael.co.il/contactus ואנו נפעל להסרתו בהתאם לדין.

 

3. ניהול אירועים: טריפל תהא רשאית, אך לא מחויבת, לאפשר לגולשי הפורטל לטעון פרטים לגבי אירועים הקשורים בתחומים בהם עוסק הפורטל, וכן לנהל ו/או לקדם מתוכו אירועים אשר היא קשורה אליהם ו/או אירועים אחרים.

 

4. ניהול תגובות ותוכן שהועלה על ידי הגולשים: הפורטל עושה שימוש במערכת תגובות גולשים.. כמו כן, הגולשים מעלים תוכן הכולל פרטים אישיים לגביהם ולגבי מיזמים אשר הם מכירים. טריפל ו/או הפורטל אינם אחראיים לגבי תוכן המועלה ע"י הגולשים, לרבות תמונות, טקסט, קישורים ותגובות.

 

5. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, חל איסור מוחלט מצדך לפרסם תוכן פוגעני, פלילי, הפוגע בפרטיות ו/או המפר זכויות של גורם כלשהו (וכן חל איסור על עידוד לכך). במידה ונתקלת בתוכן שכזה, אנא דווח לנו ב-http://www.startisrael.co.il/contactus.

 

6. קישורים חיצוניים: בשל טיבו של הפורטל, יתכן ויוצגו בו מפעם לפעם תכנים ו/או קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. טריפל ו/או הפורטל אינם אחראים לטיבו של כל מידע ו/או תוכן אשר יוצג באותם קישורים (כולל בין השאר, לגבי חוקיותם, המצגים שנמסרים בהם או סכנות חשיפה ל"נוזקות" – malware בשל הגלישה אליהם). הנך האחראי הבלעדי לוודא את טיבם של אותם קישורים.

 

7. הגבלת אחריות: בשום מקרה לא יהיו טריפל ו/או הפורטל ו/או מי מטעמם אחראים לנזקים שיגרמו לך בשל שימוש בפורטל ו/או בגין כל נזק (ישיר או עקיף) אשר נגרם לך בשל פעילותו של אחר בפורטל. הנך מבין כי אין ביכולתה של טריפל להתחייב כי הפורטל יהא זמין באופן מלא ו/או רציף. כמו כן, טריפל נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים לצורך אבטחת הפורטל, אך איננה יכולה להתחייב למנוע באופן מלא זליגת מידע ו/או השתלטות עליו וגרימת נזקים באמצעות נוזקות או פעולות עויינות אחרות (ואף לא תהא אחראית כלפי כל נזק שייגרם מכך).

 

8. שיפוי: הנך מתחייב לשפות את טריפל ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תובענה, דרישה ו/או נזק (ישיר ו/או עקיף) אשר ייגרמו בשל הפרת תנאי שימוש אלו או כל פעולה אחרת שלך בפורטל, מיד עם דרישתה הראשונה של טריפל.

 

9. מדיניות פרטיות: טריפל רואה בפרטיות גולשיה כערך מהותי וחשוב ולעולם לא תמסור את המידע שיסופק לה לצדדים שלישיים ללא אישורך. עם זאת, טריפל תהא רשאית לעשות שימוש פנימי במידע כללי אשר ייאסף כחלק מגלישתך בפורטל לצורך ניתוח סטטיסטי פנימי של הרגלי גלישה כלליים של גולשי הפורטל. אין באמור לעיל כדי לגרוע ממדיניות הפרטיות של אתר "דה-מרקר".

 

10. שונות: על תנאי שימוש אלו יחול הדין בישראל, ולבתי המשפט במחוז תל-אביב, ישראל תהא סמכות שיפוט בלעדית בקשר לכך נושא אשר עשוי להתעורר בקשר לתנאי שימוש אלו.

 

        11. תוכן פרסומי: אין טריפל ו/או הפורטל ו/או מי מטעמם אחראים לנזקים שיגרמו לך בשל תכנים פרסומיים אשר יועלו לאתר (באנרים, פרסומות, קישורים לאתרים חיצוניים, מבצעים, כתבות תוכן שיווקיות וכיוב') ו/או בגין כל נזק (ישיר או עקיף) אשר עשוי להיגרם לך בשל פעילותו של מפרסם ו/או שותף תוכן בפורטל.